Οδηγία (ΕΕ) 2015/652

Ενημέρωση Υπόχρεων και Δυνητικά Υπόχρεων Προμηθευτών Καυσίμων για την Εφαρμογή του άρθ. 19Α του Νόμου 4062/2012 και της Οδηγίας 98/70/ΕΚ (Fuel Quality Directive), με στόχο τη Μείωση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τα Καύσιμα για την Κίνηση Οδικών Οχημάτων και Μη Οδικών Κινητών Μηχανημάτων.